منو های اصلی
Skip to Content

مطالب و لينك هاي مفيد مطالب و لينك هاي مفيد

سند نقشه جامع علمي كشور

سياست ها و موضوعات راهبردي درهيأت هاي امناء دانشگاهها

رتبه بندي هاي دانشگاهي درجهان

مقایسه و ارزیابی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

معرفي نظام هاي رتبه بندي دانشگاههاي جهان

نظام رتبه بندي دانشگاهي شانگهاي ARWU

نظام رتبه بندي دانشگاهي QS

نظام رتبه بندي دانشگاهي تايمز THE

نظام رتبه بندي دانشگاهي سايمگو SIR

نظام رتبه بندي دانشگاهي وبومتريك  

نظام رتبه بندي دانشگاهي تايوان NTU

رتبه بندي دانشگاهها و موسسات پژوهشي ايران وكشورهاي اسلامي ISC

الگوي ارزيابي عملكرد دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيدستاري براساس تكنينك كارت امتيازي متوازن

ارزيابي 360 درجه

بازخور360 درجه