كاركنان مركز نظارت وارزيابي عملكرد كاركنان مركز نظارت وارزيابي عملكرد

ردیف

نام خانوادگی

سمت و محل کار" تهران"

شماره تلفن(مستقیم)

1

آقای میکائیلی

كارشناس مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد

88327930- 021

2

خانم ادیبی

كارشناس مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد

88327930- 021