شوراي نظارت وارزيابي عملكرد شوراي نظارت وارزيابي عملكرد

پس از ایجاد مرکز نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه در سال 1394 مقرر شد جلساتی تحت عنوان شورای نظارت در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شود.

اعضاء شورا شامل اعضاء حقوقی و اعضاء حقیقی هستند.

اعضای حقوقی شامل:

ریاست دانشگاه، رئیس شورا

مدیر مرکز نظارت و ارزیابی، دبیر شورا

معاون اداری، مالی و توسعه منابع، عضو حقوقی شورا

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، عضو حقوقی شورا

معاون پژوهش و فناوری، عضو حقوقی شورا

معاون دانشجویی، عضو حقوقی شورا

معاون فرهنگی و اجتماعی، عضو حقوقی شورا

ریاست دانشکده مدیریت، عضو حقوقی شورا

اعضای حقیقی شامل:

دکتر ، عضو شورا

دکتر ، عضو شورا

جلسات شورا با بررسی اسناد راهبردی و اقدامات انجام شده در خصوص برنامه های عملیاتی دانشکده ها با حضور رئیس محترم دانشکده مربوطه برگزار می­شود. برنامه زمانبندی این جلسات توسط دبیر شورا تهیه و به دانشکده­ها اعلام می­شود. زمان تقریبی جلسات  هر هفته سه شنبه 16 الی 17 است.