شرح وظايف شرح وظايف

مركز نظارت و ارزيابي عملكرد دانشگاه خوارزمی با محور قرار دادن اسناد بالادستي و سند برنامه استراتژيك دانشگاه به طراحي، استقرار و بروز کردن شاخص ها می پردازد. اين مركز با همكاري کارشناسان ساير واحدهاي دانشگاه شاخص هاي اسناد تدوين شده آن واحدها را شناسايي و با اهداف کلان دانشگاه همراستا می سازد. در همین خصوص شناسنامه شاخص ها تهيه و پس از تصويب اقدامات متعددي مانند جمع آوري داده ها، تحليل و پيش بيني هاي لازم بر اساس آنها صورت مي پذيرد. 

اهداف، راهبردها و برنامه هاي مركز نظارت وارزيابي عملكرد دانشگاه خوارزمي