راهبردهاي كلان راهبردهاي كلان

راهبردهاي كلان مركز نظارت وارزيابي عملكرد دانشگاه خوارزمي

- تبيين وارتقاء جايگاه مركز نظارت وارزيابي عملكرد

- افزايش سطح آگاهي و دانش واحدهاي دانشگاه درحوزه مديريت عملكرد

- ترجمه انتظارات نهادهاي بالادستي به اهداف عمليااتي

بكارگيري ابزارها و تكنيك هاي نوين درحوزه مديريت عملكرد دانشگاهي