نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

ششمین جلسه شورای نظارت وارزیابی عملکرد روز یکشنبه مورخ 1395/10/19در دفتر ریاست دانشگاه برگزارگردید.

مصوبات جلسه:

الف- با بررسی های صورت گرفته از دانشگاه های مطرح کشور و تجارب کسب شده، دو اداره اصلی شامل:

1-     اداره تضمین کیفیت( تعیین استانداردها و پایش مستمر بر اجرا)

2-     اداره پایش و ارزیابی عملکرد(تحلیل و تولیدگزارش)

برای مرکز نظارت وارزیابی عملکرد دانشگاه خوارزمی به تصویب رسید.

ب- برنامه های کوتاه مدت(سه ماهه)، میان مدت( شش ماهه) و بلندمدت (یکساله) مرکز نظارت وارزیابی عملکرد به شرح ذیل بررسی وتصویب شد.