نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

    دوازدهمين جلسه شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مورخ 1396/02/17 در حوزه رياست برگزار گرديد.