نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

     دهمين جلسه شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مورخ 1396/01/29 در حوزه رياست برگزار گرديد.