نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

   

     نهمين جلسه شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت در تاريخ 1396/01/22 در حوزه رياست برگزار گرديد.