نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

هفتمین جلسه شورای نظارت وارزیابی عملکرد روز سه شنبه مورخ 95/11/19 در دفتر ریاست دانشگاه برگزارگردید.

در این جلسه طبق دستور جلسه و برنامه زمان بندی ، سرکارخانم دکترعریان،  رئیس محترم دانشکده علوم زیستی  توضیحات کاملی در مورد برنامه راهبردی پنج ساله دانشکده ذیربط ارائه کردند و مقررشد اصلاحات لازم را در برنامه راهبردی دانشکده لحاظ نمایند.

همچنین مقررشد دانشکده علوم مالی برنامه راهبردی دانشکده را طبق برنامه راهبردی دانشگاه تهیه و درجلسه آینده شورای نظارت وارزیابی عملکرد ارائه نمایند.