نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

جلسه پنجم شورای نظارت و ارزیابی عملکرد در تاریخ 95/10/12 در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.

دراین جلسه  طبق برنامه زمان بندی جلسه، جناب آقای دکتر قائدی،  معاون محترم پژوهشی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی  و سپس جناب آقای دکتر ابراهیمی، سرپرست محترم دانشکده اقتصاد، توضیحات کاملی در مورد برنامه راهبردی پنج ساله دانشکده های ذیربط را ارائه کردند.