نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

اولین جلسه ی شورای نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه با هدف بررسي برنامه ی راهبردی دانشکده ها در روز سه شنبه مورخ 95/07/13 در دفتر رياست دانشگاه برگزار شد. 

در این جلسه، اقدامات انجام شده توسط دانشکده ی تربیت بدنی بررسی شد. طبق برنامه ی زمان بندی شده، سایر دانشکده ها نیز به ارائه ی برنامه ی راهبردی، اقدامات و انتظارات خواهند پرداخت.