برنامه هاي كوتاه مدت برنامه هاي كوتاه مدت

برنامه هاي كوتاه مدت مركز نظارت و ارزيابي عملكرد دانشگاه خوارزمي

- طراحي وبروز رساني سايت

- برگزاري كارگاهها و سمينارها درخصوص نظارت و ارزيابي عملكرد

- ساماندهي داده هاي عملكردي دانشگاه

- ارزيابي دانشكده ها و واحدها براساس اسناد بالادستي و مدل هاي رتبه بندي موجود

- بررسي تجارب موفق و انتقال تجارب به دانشگاه

- طراحي وانتشار خبرنامه مديريت عملكرد