برنامه هاي بلندمدت برنامه هاي بلندمدت

برنامه هاي بلندمدت مركز نظارت و ارزيابي عملكرد دانشگاه خوارزمي

- طراحي مدل بلوغ پژوهش دانشگاه

- طراحي مدل 360 درجه ارزيابي واحدها

- طراحي مدل هاي آينده نگر مبتني بر شبيه سازي

- طراحي پورتفوي پروژه هاي ارتقاء عملكرد دانشگاه

- احصاء فرآيندها و بهينه كاوي آنها

- توليد وانتشار مطالب علمي با نام دانشگاه خوارزمي

طراحي هوش كيفيت در دانشگاه