اهداف كلان اهداف كلان

اهداف كلان مركز نظارت وارزيابي عملكرد

- افزايش رضايتمندي ذينفعان دانشگاه

- تقويت تفكر برنامه محوري و روحيه پاسخگويي

- همسويي واحدهاي دانشگاه درجهت سياست هاي كلان دانشگاه