اصطلاحات و تعاریف اصطلاحات و تعاریف

نظارت: تعیین میزان انطباق فعالیت ها با اهداف از پیش تعیین شده

ارزیابی: تعيين ميزان دستيابي به اهداف

تحليل: تعيين نقاط مداخله